3.jpg

Artikel 1

 

 1. AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals laastelijk vastgesteld door de Stichting Vervoers Adres en gedeponeerd Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

 

 1. CMR: Verdag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg ( Geneve 1959), zoals protocol

 

 1. Koerier: degene die zicht jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde leveren, waarbij het aflevertijdstip dan wel de afleverter mijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd.

 

 1. Zending: een zending dan wel het geheel van zaken dat gelijktijdig wordt en bestemd voor.

 

 1. Afzender: de contractuele wederparty van de ontvanger: geadresseerde of (mede) bewoner dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de dienst afteleveren.

 

 1. Overmacht: omstandigheden, voor zover een zogvuldig koerier deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk gevolgen daar niet heeft kunnen verhinderen .

 

Artikel 2 Werkingsfeer

 

 1. Op binnenlandse koerierdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze wordt afgeweken.

 

 1. Opgrensoverschrijdende koeriersdiensten is de CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige lid 1 van artikel.

 

Artikel 3 Verplicht van de koerier

 

 1. De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd

 

 1. Indien de koerier niet voldoet aan artikel 1 genoemde verplichtingen heeft de afzender het recht, schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddelijk op te zeggen.
 2. De koerier is verplicht de zending uitelijk op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen de leveren aan de ontvang te leveren.
 3. De artikelen 9 lid 3 en 13 lid 3 AVC inzake vertraging zijn niet van toepassing.

 

 

Artikel 4 Verplichtingen van de afzender.

 

De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de zending moeten worden vervuld,

Artikel 5

 

Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt koerier een beroep op voormacht niet toe bij : A lichamelijke en geestelijke waarvan de koerier zich dient voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeerdichtheid.

 

 1. Bij gensoverschrijdend vervoer is artikel 5 van deze voorwaarden niet van toepassing

 

Toelichting Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzichten van zijn aansprakelijkheid neergelegd in Artikel 8: 1089 Burgelijk wetboek. Opgrond van artikel 8: 1102 Burgelijk wetboek is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een zondelijke geschrift, dat de vervoersovereenkomst bevat, Dat afzondelijk geschift bij uitstek is de vrachtbrief. Op de koeriersvrachtbrief is naast de verwijzingsclausule vaar deze noodzakelijke inlichtigen te verschaffen. Aan de zending bedrag van maximaal € 454,00 per zending. voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zendingovereengekomen vracht. indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier behoudens over de macht bovendien aansprakelijk voor.

 

voorwaarden, de tekst van artikel 5 letterlijke overgenomen. Artikel 6 voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal tweemaal de vracht. de schade aan de zending zelve tot maximaal 454 per zending.

 

alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst kunnen worden beslechtdoor middel van arbitrage overeenkomstig het regelement van de stichting Arbitrage van Logistiek.

 

Alle geschillen die tussen partijen onstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst kunnen worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te ‘S-Schavenhage.

 

 • Vervoersverzekering volgen Model A16045.1 De maximale verzekerd bedrag is € 100.000,-

 

Toelichting sinds 1 september 2011 worden arbitrages die zijn aangemeld bij de Stichting Arbitrage voor Logistiek, arbitrage-institaat TAMARA. TAMARA is gespecialiseerd in het voeren van arbitrages op de terreinen transport, opslag, logistiek, instenationale handel,scheepbouw. Om de belangen van de wegtransport en de logistiek dienstverlening te behartigen, zit stichting vervoeradres in het bestuur van TAMARA. Wenst u voor het beslechten van geschillen gebruikt te maken van tamara? Dan kunt u de volgende arbitrageclausule opnemen in de vervoersovereenkomst: ‘Alle geschillen die tussen in Nederland gevestigde partijen onstaan met betrekking tot

 

de onderhevig overeenkomst worden, met het CMR-verdrag, beslecht overeenkomstig het reglement van de Stichting TAMARA gevestigd te Rotterdam

 

Wittenburg 44 | 2135 BD Hoofddorp | tel.: +316-29533796 | info@a4koerier.nl | www.a4koerier.nl | kvk 34.26.04.12 | btw nr. 186.37.300.B01 | NL30 ABNA0480.153.124 | NL11 RABO310.92.68.58